Møde om Sektorplan om Bornholms byer

“Vang by ligger langs den nordligste del af Bornholms vestkyst, og er afgrænset mod nord og syd af skovbevokset klippekyst og mod øst af sommerhuse der grænser op til det åbne land.

Kyststrækningen nord og syd for byen er omfattet af fredninger og naturkulturbeskyttelse og store dele af byen er omfattet af kulturbeskyttelse.”

Center for Regional Udvikling – BRK, har sendt Vang Beboer- og Grundejerforening deres udkast til by-beskrivelser. Disse beskrivelser justeres løbende og BRK vil gerne have tilbagemelding inden den 1. september d.å., så disse er opdateret i forbindelse med kommuneplanforslaget som skal behandles politisk.

Vang Beboer- og Grundejerforening indbyder derfor interesserede til at mødes for sammen at drøfte eventuelle reaktioner på fremsendte. Vi gør opmærksom på, at der herefter lægges op til, at den enkelte grundejer/beboer, alene eller i fællesskab med andre udformer og sender evt. ændringsforslag til BRK.

Mødet holdes tirsdag d. 25. august kl. 19.30 i Salteriet. Af hensyn til forholdsregler ifm Covid-19 beder vi om tilmelding på vangbgf@gmail.com, idet Salteriet højst rummer 23 deltagere.