Husk vores Generalforsamling

Her kommer en reminder om vores generalforsamling Søndag d. 12. juli kl. 10.00 på The Ranch i Rutsker. Da vi gerne vil sikre at der er morgenbrød til alle, er en tilmelding ønskeligt til ihk@pc.dk. På forhånd tak. (Tak til jer som allerede har tilmeldt jer. )

Dagsorden:

1)Valg af dirigent

2)Formandens beretning

3)Aflæggelse af regnskab

4) a) Indkomne forslag
b)Fastsættelse af kontingent
(Herunder gennemgang af budget)

5)Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor

6)Eventuelt

Se Regnskabet her: Vang grundejerforenings regnskab 2019 m underskrifter

Tak til jer som allerede har tilmeldt jer. Da vi gerne vil sikre at der er morgenbrød til alle, er en tilmelding ønskeligt til ihk@pc.dk. På forhånd tak.

Vang beboer og grundejerforening

Bjergmesterskabet Vang – Hammer fyr

På Fredag den 10 Juli mellem 15 og 17 afvikles det årlige bjergmesterskabsløb v/ Bornholm Cycle klub.

ca. 40 ryttere fra de forskellige danske cykelhold deltager, herunder Team BHS – PL Beton Bornholm.

Cykelløbet vil prøve at fylde så lidt som muligt, samt at undgå at lukke veje og besværliggøre trafikken. Dog har de i samarbejde med politiet valgt at ændre lidt på færdslen på vejene.

I Vang er der ingen restriktioner, dog bliver der sendt cykelryttere af sted hvert andet minut fra havnen og op over Vangebakken.

Borrelyngvej får hastighedssænkning til 50 km/t og overhalingsforbud.

Orientering om Høring vedr. Lokalplan 114 for nyt boligområde i Vang

Der er i øjeblikket er en høring vedr. lokalplanen, hvor beboere og grundejere har lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer.

Bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget skal være Udvikling og Byg, Kommunalbestyrelsen, i hænde senest 20. juli 2020.

Når offentlig­hedsperioden er slut, vurderer kommunalbestyrelsen, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter godkendes planen endeligt. Beboere og grundejere opfordres til at indsende evt. bemærkninger direkte i hørings-modulet. Læs mere her: Forslag til lokalplan 114 for et boligområde i Vang.

På bestyrelsens vegne,
med venlig hilsen

Jeanne Albinus

Generalforsamling, Vangeugen, og andre nyheder fra Vang Beboer- og Grundejerforening

Kære medlemmer af Vang beboer- og grundejerforening

Nu er Danmark ved at lukke op igen, og derfor indkalder Vang beboer- og grundejerforening til søndag d. 12. juli kl. 10.00 på ”The Ranch” i Rutsker, Kirkebyen 49, 3790 Hasle.

Dagsorden ifølge vedtægterne. (Der vil blive serveret en kop kaffe/te og et stykke morgenbrød.)

Tak til alle jer, som allerede har betalt kontingent for 2020.

Der er dog stadig enkelte, som ikke har husket at betale, og de vil få en personlig henvendelse.

Vi har set os nødsaget til at aflyse Sankt Hans bålet i Vang gamle stenbrud, da vi ikke kan være sikker på at overholde forsamlingsforbuddet.

Vangeugen vil blive anderledes i år

Vangeugen ligger i uge 27 fra d. 28. juni til 4. juli.

Da forsamlingsantallet er 50, har vi valgt ikke at stille an med brunch eller aftenarrangementer, men vi vil rigtig gerne lave en udstilling i Galleriet. Udstillingen vil være åben søndag til lørdag kl. 13-17. Her håber vi at se rigtig mange af jer til hyggeligt samvær. Hvis du har lyst til at sidde i Galleriet i dette tidsrum, en af dagene, hører vi gerne fra dig.

Vi sætter udstillingen op søndag 28. juni d. kl. 11-13, og vi håber, at rigtig mange af jer vil tage noget med til vores udstilling. Det kunne være en historie om, hvorfor netop du har valgt Vang, billeder/collage af arrangementer, der er afholdt i Vang og omegn, eller andet, der på en eller anden måde har med Vang at gøre. Vi tænker , at det ikke er muligt at sælge noget, men ved det udstillede må der gerne være en henvisning, ved det udstillede, til hvor eller hos hvem, det kan købes.

Vi vil ønske alle en god Sankt Hans Aften og en god sommer. Pas godt på hinanden.

Vang beboer og grundejerforeningens bestyrelse

v/Iris Kofod

GENERALFORSAMLING i Vang Vandværk A.m.b.a.

Generalforsamling i andelsforeningen Vang Vandværk afholdes torsdag den 2. juli kl. 19 i Galleriet i Vang Havn.

Alle husejere er jo andelshavere, og vi vil gerne opfordre til at deltage i generalforsamlingen. Ud over at få en orientering om årets gang er det vigtigt, at flest muligt medvirker i beslutningerne omkring vandværkets økonomi. På hjemmesiden www.vangvand.dk lægges både dagsorden, udkast til regnskab og budget samt årets takstblad. Alle disse forhold skal godkendes på generalforsamlingen.

Vandværket byder på en forfriskning, så giv venligst Henry Jespersen en tilmelding på mail til sekretaer@vangvand.dk eller på SMS tlf. 40 20 91 66 senest mandag 29. juni.

Vel mødt den 2. juli!

En forårshilsen fra
Vang Beboer og Grundejerforening

Vi havde planlagt strandrensning lørdag d. 2. maj, hvor vi skulle være samlet på Vang havn.

Jeg har besluttet, at sådan skal det ikke være i år, vi må samle skrald hver for sig. Dels er der forsamlingsforbud over 10 personer og dels skal vi passe på hinanden.

Jeg ved, at mange af jer samler skrald i forvejen, når I går tur og tak for det.

Her skal blot lyde en opfordring til alle, om at tage en pose med på jeres tur rundt i området. Vi har oplyst Regions kommunen, at vi dækker kyststrækningen fra Pissebækken til Jons kapel.

Jeres opsamlede skrald må I gerne lægge i miljøstationen oppe oven for byen. Hvis der er store mængder af skrald, er I velkomme til at kontakte undertegnede, og så må vi koordinere afhentningen.

Generalforsamling 2020
Vi  kan ikke afholde generalforsamling lørdag d. 7. juni. Ny dato kommer så snart vi ved, at vi kan samles mere end 30-40 stykker. Bestyrelsen har besluttet, at Vang beboer og grundejerforeningens generalforsamlingen forventes afholdt søndag d. 7. juni kl. 9.30-11.30 i Salteriet, Vang havn. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Om generalforsamlingen kan afholdes denne dag afhænger af myndighedernes anbefalinger til den tid. Men foreløbig er det, det vi planlægger efter.

Den planlagte åbning af Bixen d. 7. juni og Vangeugens afholdelse i uge 27, med start søndag d. 28. juni, afventer myndighedernes anbefalinger.

Mere information vil blive fremsendt.

Det er tid til kontingent betaling.
Kontingent indbetales inden d. 15. maj 2020 for hele året 2020 på reg. nr. 4720 konto nr.: 3602486

Der er 3 kontingentsatser, enten betales:
150,- kr. pr. husstand (inkl. Bladet: Vang nu og da) eller
100, -kr. pr. husstand med pensionister (inkl. Bladet: Vang nu og da) eller
75 kr. for dem, som kun vil holde bladet Vang nu og da (Her er man ikke medlem af Vang beboer og grundejerforening.)

Bestyrelsen håber, at alle er raske og er kommet godt igennem Corona-krisen indtil nu. Meget er forandret, og der er mange ting, der skal tages hensyn til, så myndighedernes anbefalinger følges.

Ha’ et forsat godt forår og god sommer.

Pas godt på dig selv og på hinanden.

På Vang beboer og grundejerforenings vegne

Iris Kofod.

Historien om gamle dages Bådhytter

På Vang havn, hvor Sejlerhytten står i dag, var der engang en bådhytte.

Bådhytter brugte som udgangspunkt gamle udtjente både eller joller som tag, og blev brugt som redskabsskur eller lignende.

Hans Kapel har skrevet den interessante historie om Bådhytter – både om den som var på Vang havn, dem som stadig findes på Bornholm, og dem som vi kan finde andre steder i verdenen.

Læs historien her: Vang Havns Gamle Bådhytte

inspireret af bådhus-historien, spørger Hans Kapel om vi tager i tilstrækkelig grad vare på den maritime kulturarv her på Bornholm?

Alt for mange af de ofte lidet iøjnefaldende spor i landskabet som fortæller om øens historie ligger upåagtede og forsømte hen, eller måske er de allerede forsvundet. Som et sørgeligt aktuelt eksempel kan nævnes de to vagthytter på redningsstien mellem Ringebakkerne og Slotslyngen. De har været forsømt i al for mange år, og en hurtig redningsaktion er nødvendig, hvis denne vigtige del af redningsvæsenets historie ikke skal gå tabt.